THỜI KHÓA BIỂU LỚP HDV AEROBIC THIẾU NHI

THỜI GIAN

LÝ THUYẾT

THỰC HÀNH

TỪ 03 – 09/8/2015

 

 

TỪ 10 – 16/8/2015

 

 

TỪ 17 – 23/8/2015

 

 

TỪ 24 – 30/8/2015

 

 

 

 

 

 


https://uphinhnhanh.com/view-8377133_chuyenmoli2016.jpg

uphinhnhanh.com/view-8377133_chuyenmoli2016.jpg